main navigation main content

Warunki korzystania

Ogólne zasady
Ministerstwo Turystyki Izraela (zwane dalej „Ministerstwem”) udostępnia informacje na tej stronie internetowej (zwanej dalej „Serwisem”) tylko pod warunkiem zaakceptowania bez żadnych zmian warunków i informacji w tym miejscu zawartych. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie niniejsze warunki i informacje. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy dokładnie przeczytać niniejsze Warunki użytkowania. Użytkownikom, którzy nie wyrażają zgody na wszystkie niniejsze warunki, nie wolno korzystać z Serwisu. Termin „Użytkownik” oznacza każdą osobę, która nawiązuje połączenie z Serwisem lub uzyskuje do niego dostęp.

Odpowiedzialność
Informacje przekazywane Użytkownikowi są udostępniane wyłącznie dla jego wygody. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie informacji dotyczących osób trzecich należy je zweryfikować u samych usługodawców.
Należy podkreślić, że firmy, których oferty przedstawione są w niniejszym serwisie, nie są przez Ministerstwo nadzorowane ani weryfikowane oraz że Ministerstwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz odwiedzających, w tym za jakość i charakter obiektów czy usług, ceny czy zadowolenie odwiedzających.
Ministerstwo nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi i/lub odwiedzającemu w trakcie jakiejkolwiek wizyty lub korzystania z informacji udostępnionych mu przez Serwis.

Informacje przedstawiane Użytkownikowi mają na celu jedynie powiadomienie go o istnieniu danej firmy (atrakcjach, zakwaterowaniu, wydarzeniach itp.) i w żaden sposób nie stanowią rekomendacji do skorzystania z oferty danej firmy. Pełną odpowiedzialność za usługę ponosi usługodawca.
Informacji zawartych w Serwisie nie można interpretować jako aprobaty, rekomendacji ani faworyzowania konkretnych usług czy wizyt w konkretnym miejscu i/lub firmie.
Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za adekwatność Serwisu do potrzeb Użytkownika.Ponadto Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za błędy czy pomyłki w udostępnianych Użytkownikowi informacjach, które nie zostały stworzone przez Ministerstwo, lecz otrzymane od osób trzecich.
 

Za sposób użytkowania Serwisu odpowiada wyłącznie sam Użytkownik.
Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu, w tym szkody powstałe w wyniku korzystania z oprogramowania pobranego bezpośrednio przez Serwis lub aktywowanego w wyniku korzystania z Serwisu, takich jak Java, JavaScript czy ActiveX.
Do celów niniejszego paragrafu termin „Ministerstwo” obejmuje jego pracowników i przedstawicieli.

Linki
Serwis w ramach oferowanych usług może zamieszczać linki (łącza) do innych stron internetowych. Poniższe warunki mają zastosowanie do korzystania z tych linków, nie naruszając innych warunków użytkowania. Linki są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika. W odniesieniu do linków do zewnętrznych stron internetowych, które nie są własnością Państwa Izrael (strony osób trzecich), o ile nie postanowiono inaczej na niniejszej Stronie, nie istnieją żadne stosunki prawne ani handlowe łączące Ministerstwo z właścicielami stron osób trzecich, a Ministerstwo nie ma żadnej kontroli nad materiałami zamieszczonymi na tych stronach ani prawa do takich materiałów.
Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron osób trzecich ani informacje o oferowanych na nich produktach, usługach handlowych lub niekomercyjnych, w tym za ich charakter czy jakość. Zaleca się, by informacje sprawdzać bezpośrednio u usługodawców lub u innych właściwych podmiotów. Łączy do stron osób trzecich nie wolno interpretować jako aprobaty, rekomendacji ani faworyzowania przez Państwo Izrael tych stron, w tym również dokumentów i innych materiałów, które się na nich znajdują, operatorów tych stron ani produktów lub usług, które są tam przedstawione bądź oferowane.W momencie zamieszczania łączy w Serwisie, informacje zawarte na stronach, do których prowadziły, uznano za zgodne z celami Serwisu, a same łącza były aktywne.

Wraz z upływem czasu w witrynach, do których łącza prowadzą, mogły zajść jednak zmiany. Użytkowników, którzy zauważą, że łącze do strony lub materiału jest nieodpowiednie lub że nie działa, prosi się o poinformowanie o tym Ministerstwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: webmaster@tourism.gov.il 

Oferty/pakiety
Ministerstwo pełni funkcję kanału informacyjnego i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty reklamowane przez osoby trzecie.
Nie należy dokonywać zakupu zamieszczonych w witrynie ofert na stronie internetowej należącej Ministerstwa. Zakupu należy dokonać na stronie podmiotu reklamującego daną ofertę. Pełna odpowiedzialność za usługę spoczywa na usługodawcy, a nie Ministerstwie Turystyki.
Informacje dotyczące ofert nie są przez Ministerstwo Turystyki nadzorowane ani weryfikowane i przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na ich podstawie należy je zweryfikować u samych usługodawców.

Prawa autorskie
Prawa autorskie do strony internetowej i jej zawartości należą do Ministerstwa.

Z zastrzeżeniem przepisów prawa autorskiego, Użytkownik nie może kopiować, redystrybuować, retransmitować ani publikować materiałów chronionych prawem autorskim bez uprzedniej pisemnej zgody Ministerstwa.

Kontakt z Ministerstwem
Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Serwisu oraz innych kwestii związanych z zakresem działalności Ministerstwa należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa drogą elektroniczną na adres e-mail: webmaster@tourism.gov.il

Oficjalne publikacje Państwa Izrael
W przypadku konfliktu lub niezgodności pomiędzy materiałem opublikowanym w Serwisie a materiałem zamieszczonym w oficjalnych publikacjach pisemnych Państwa Izrael, jedynie materiał zawarty w takich oficjalnych publikacjach należy uznać za prawidłowy.

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeśli uważasz, że Twój chroniony prawami autorskimi utwór został opublikowany na tej stronie bez Twojej zgody, możesz przesłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich pocztą elektroniczną na adres webmaster@tourism.gov.il.  Powiadomienia i wnioski powinny być składane przez właściciela praw autorskich lub pełnomocnika upoważnionego do działania w jego imieniu.

Zniesławienie
Jeśli uważasz, że jakiekolwiek treści zamieszczone lub opublikowane na niniejszej stronie internetowej są oszczercze, powiadom nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres webmaster@tourism.gov.il


page footer